ประวัติความเป็นมาเปียโน-Piano History

คำย่อที่ Cristofori ได้ตั้งขึ้นว่า Piano et Forte ซึ่งหมายถึง เบา และ ดัง เพราะเปียโนเป็นเครื่องดนตรีที่มีความกว้างของเสียง (Range)  ถึง 88 เสียง สามารถทำเสียงเบาและดังได้โดยใช้ระยะเวลาเพียงเสี้ยววินาที ซึ่งเครื่องดนตรี Keyboard อื่นๆ ทำไม่ได้การที่เปียโนทำเสียงเบาและดังได้เช่นนั้น ทำให้สามารถใช้บรรเลงเพลงซึ่งแสดงอารมณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีทำให้คนฟังได้อารมณ์สุนทรีย์

 ประวัติความเป็นมาของเปียโนแบ่งได้เป็น 3 ยุค ซึ่งแต่ละยุคตามระยะเวลาดังนี้                 

 – ยุคแรกอยู่ ในระหว่างปี ค.ศ. 1720-1850 เรียกว่า Antique                 

– ยุคที่สองอยู่ ในระหว่างปีค.ศ. 1850-1900 เรียกว่า Victorian                

 – ยุคที่สามตั้งแต่ปีค.ศ. 1900 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เรียกว่า Modern

 1.ยุค Antique Piano (1720-1850)  เปียโนที่ผลิตขึ้นมาในระยะแรกๆ เพื่อ ทดลองใช้นั้นได้มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข เรื่องของกลไกต่างๆรวมทั้งรูปแบบโครงสร้างโดยใช้วัสดุหลายชนิดวัสดุบางอย่างมีอายุการ ใช้งานสั้นมากส่วนทรงหรือรูปแบบบางอย่างไม่เป็นที่นิยมจึงเลิกผลิตในเวลาต่อมา ยุคนี้เป็นยุคแห่งการทดลอง เพื่อจะค้นหา วิธีการผลิตหรือสร้างเปียโนให้ดีมีคุณภาพและเพื่อให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานต่อไป

2.ยุค Victorian Piano (ประมาณปี1850) เปียโนที่ผลิตขึ้นส่วนมากมีคุณภาพค่อนข้างดี มีมาตรฐานมากขึ้น มีการทดลองใช้วัสดุที่คงทนถาวรจนแน่ใจว่าเหมาะสมกับชิ้นส่วนต่างๆ มากขึ้น ในยุคนี้เปียโนผลิตออกมา 3 ชนิดคือ         

2.1)Upright Piano คือ เปียโนที่ มีรูปทรงลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทรงสูงสาย และ Soundboard จะอยู่ในแนวตั้งกับพื้น

2.2)Square Grand Piano คือ เปียโนที่มีรูปทรงลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า สายและ Keyboard จะอยู่ในทิศทางเดียวกัน แต่Keyboardจะอยู่ต่ำกว่าสาย อย่างไรก็ตามทั้ง สายและ Keyboardจะวางอยู่ในตำแหน่งที่ขนานกับพื้น ปัจจุบันเปียโนชนิดนี้ไม่ผลิตออกจำหน่ายแล้ว

2.3)Grand Piano คือเปียโนที่มีรูปทรงลักษณะสวยงาม ประกอบกับลวดลายแกะสลักในส่วนที่วางโน้ต ขาทั้งสามและส่วนที่เป็น Pedals สำหรับสาย จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือส่วนที่ผลิตเสียงกลาง(Middle Section)และส่วนที่ผลิตเสียง สูง(Treble Section) จะวางเป็นมุมตั้งแต่ 90- 80 -70 และ 60 องศา ตามลำดั บ (ทวนเข็มนาฬิกา) จากโน้ตสูงสุดลงไปหาโน้ตกลางๆ ของเปียโน ส่วนสายที่ผลิตเสียงต่ำ (Bass Section) จะวางเป็นมุม  80-70-60 องศาตามลำดับ (ตามเข็มนาฬิกา)  จากโน้ตต่ำสุดขึ้นไปยังโน้ตกลางๆของเปียโน ดังนั้นสายทั้งสอง ส่วนนี้จะวางในตำแหน่งแนวองศาเอียงเข้าหากัน ทำเกิดรูปทรงรูปสามเหลี่ยม ซึ่งมีผลในการประหยัดพื้นที่และดูสวยงามมากขึ้น สำหรับกลุ่มสายที่ผลิตเสียงต่ำ(Bass Section) จะวางอยู่เหนือกลุ่มสาย Middle Sectionในบางส่วนทั้ง สาย (Strings) และ Keyboard จะวางในแนวระนาบขนานกับพื้น เปียโนที่ผลิตในยุคVictorianทั้ง3 ชนิดนี้ จะเป็นเปียโนที่มี คุณภาพค่อนข้างดีเกือบทั้งสิ้น               

3.ยุค Modern (1900 จนถึงปัจจุบัน) เปียโนที่ผลิตหรือสร้างขึ้นในยุคใหม่นี้ได้มี การเลียนแบบการผลิตในยุค Victorian มา เกือบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นส่วนสัด รูปทรง โครงสร้าง หรือแม้แต่ชิ้นส่วนภายในของเปียโน ยกเว้นลวดลายหรือการแกะสลักภายนอก และ วัสดุที่ใช้ผลิตเท่านั้นที่จะไม่เหมือนกับยุค Victorian จริงๆ เพราะวิทยาการสมัยใหม่ เจริญก้าวหน้าอย่างมาก มีการทดลองค้นคว้า และคำนวณตามแนวทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเสียงจะใช้วัสดุที่คงทน มีรูป แบบและขนาดที่มาตรฐาน โครงสร้างที่แน่นอน ลดความฟุ่มเฟือยหรูหรา เปลี่ยนแบบเป็นเรียบ ง่าย มีการเขียนแบบ คำนวณสัดส่วนที่ชัดเจน แน่นอน เปียโนแต่ละยี่ห้อจะมีวิศวกรออกแบบ โดยเฉพาะ ดังนั้นแต่ละยี่ห้อจะมีการแข่งขันกัน ในเรื่องของแบบและรูปทรง หรือการใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างกันนั้นน่าจะอยู่ที่ขนาด ความยาว ความกว้าง ความสูง ความหนา และการใช้วัสดุ เป็นส่วนประกอบเท่านั้น เปียโนในยุค Modern นี้ยังสามารถแบ่งได้ชัดเจนเป็น 2 ชนิดคือ 

3.1)Grand Piano เป็นเปียโนที่มี ตำแหน่งของ Soundboard สาย และ Key วางในแนวระนาบขนานกับพื้น มีขนาดและชื่อ เรียกแตกต่างกันออกไปดังนี้ ขนาด 5 ฟุต 8 นิ้ว หรือ 173 เซนติเมตร หรือ เล็กกว่านี้ เรียกว่า Baby Grand ขนาด 5 ฟุต 10 นิ้ว หรือ 178 เซนติเมตร เรียกว่า Living Room Grand ขนาด 6 ฟุต หรือ 183 เซนติเมตร เรียก ว่า Professional Grand ขนาด 6 ฟุต 4 นิ้ว หรือ 193 เซนติเมตร เรียกว่า Drawing Room Grand ขนาด 5 ฟุต 8 นิ้ว ถึง 6 ฟุต 10 นิ้ว หรือ 203 – 208 เซนติเมตร เรียกว่า Parlour, Artist, Salon or Music Room Grand ขนาด 7 ฟุต 4 นิ้ว หรือ 224 เซนติเมตร เรียกว่า Half Concert or Semi Concert Grand ขนาด 8 ฟุต 11 นิ้ว หรือ 272 เซนติเมตร หรือ ใหญ่กว่า Concert or Orchestral Concert Grand 

3.2)Vertical Grand Pianos เป็นเปียโน ที่ตำแหน่งของ Sound-board สาย วางในแนว ตั้งกับพื้น มีขนาดและชื่อเรียกตามลักษณะ ต่างๆ กำหนดเอาความสูงของเปียโนเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 ชนิดดังนี้ 

3.2.1)Upright Pianos กำหนดเอา บริเวณ Action (อยู่ภายใน) ตั้งอยู่เหนือ Key-board โดยมีระยะความสูงจาก Keyboard โดยมีชิ้นส่วนที่เรียกว่า Stickers เป็น ตัวเชื่อมระหว่าง Key-board กับ Action ชิ้น ส่วนที่เรียกว่า Stickers นี้จะทำให้ Action อยู่สูงกว่าปกติ ทำให้รูปทรงของเปียโนนี้สูง ดังนั้น สายของเปียโนชนิดนี้จะยาวกว่าชนิดอื่น Sound-board จะใหญ่และสูงตามไปด้วย เปียโน ชนิดนี้สามารถผลิตเสียงที่ดี ดังมากกว่าเปียโน ชนิดอื่นๆ 

3.2.2)Console Pianos หรือบางที่เรียก ว่า Studio Upright เป็นเปียโนที่มีความสูง ขนาดกลาง สังเกตจาก Action จะพบว่าไม่มี Stickers  เป็นตัวเชื่อมระหว่าง Key-board กับ Action จะมีเพียง Captain Screw แทน จึง ทำให้ Action วางติดอยู่กับ Key-board เท่านั้น ดังนั้นส่วนที่เป็นสาย หรือ Soundboard จะไม่สูงเกินไป การผลิตเสียงจึงไม่ดัง มากเท่ากับ Upright Pianos 

3.2.3)Spinet Pianos เป็นเปียโนที่มี ความสูงน้อยที่สุดในบรรดา Vertical Pianos ทั้งหมด หากสังเกต Action จะพบว่า นอกจาก ไม่มี Stickers แล้ว Action จะอยู่ต่ำกว่า fKey-board บริษัทบางแห่งสามารถจะผลิต ส่วนที่เป็น Key-board ให้มีส่วนยื่นยาวและ ห้อยลงไปรองรับส่วนที่เรียกว่า Captain Screw ใต้ Action และมีบางบริษัทผลิต Stickers เหมือนกันแต่ให้ติดอยู่ด้านหลังของ Action และอ้อมกลับมาด้านหน้าอีกครั้งเพื่อ จะให้ต่อกับ Key-board ได้ ทำให้เกิดความยุ่ง ยากมากในการซ่อมแซม Action ดังนั้นทั้งสาย และ Sound-board จึงจำเป็นต้องสั้นมากที่สุด เพราะเปียโนมีส่วนสูงน้อยดังกล่าวแล้ว การ ผลิตเสียงจึงมีความกังวานน้อยตามไปด้วย

Upright Piano


Grand Piano

Square Piano

รับจัดเครื่องดนตรี จัดสเปคเครื่องดนตรี อุปกรณ์ หรือเครื่องเสียงใบเสนอราคา ทุกสถานที่ ติดต่อได้เลย♬♬ The band music shop ♫♫♪♪ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้เลยครับ› เพจ theband music shop https://www.facebook.com/Thebandmusicshop/› ติดต่อสอบถามทางLine

https://lin.ee/4I8EM0J
› เว็บไซด์ the band music shophttp://www.thebandmusic.com/☎ ติดต่อสอบถามโทร 028048800☎ สายตรงโรงเรียนดนตรี 0818709190☎ สายตรงร้าน the band music shop 0806038998

#ศูนย์บริการเครื่องดนตรีครบวงจร#Guitar#theband#Bass#thebandmusicshop#ร้านดนตรี#กีตาร์#เบส#เปียโน#กีตาร์ไฟฟ้า#รับจัดเครื่องดนตรี#จัดสเปคเครื่องดนตรี#อุปกรณ์ดนตรี#เครื่องเสียง